Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Перелік дисциплін за курсом_КН

 

1 курс
Обробка графічної і текстової інформації / НМК
Алгоритмізація та програмування / НМК                                   
Об’єктно-орієнтоване програмування / НМК
Історія України (кафедра Українознавства)
Іноземна мова (кафедра Іноземних мов)
Іноземна мова для іноземних студентів (кафедра Іноземних мов)
Вступ до фаху / НМК
Вища математика 
Дискретна математика (кафедра Теоретичної та прикладної інформатики)
Фізика  / НМК
Фізичне виховання (факультатив)
2 курс

 

Електротехніка та електроніка  / НМК                                                      
Теорія алгоритмів  / НМК                                                
Сенсорні мережі / НМК
ІТ-бізнес  / НМК
Крос-платформне програмування  / НМК
Об’єктно-орієнтоване програмування / НМК
Іноземна мова (кафедра Іноземних мов)
Вища математика / НМК
Теорія ймовірностей НМК
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці  / НМК
Філософія (кафедра Філософії)
Комп’ютерні мережі / НМК
Веб-технології та веб-дизайн  / НМК
Комп’ютерна графіка / НМК
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів / НМК
Фізичне виховання (факультатив) (кафедра Фізвих)

3 курс

 

Операційні системи  / НМК
Організація баз даних та знань  / НМК                       
Альтернативні методи обчислення  / НМК  
Методи та системи штучного інтелекту НМК  
Аналіз та моделювання вимог  / НМК  
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів           
Проектування інформаційних систем / НМК  
Технології захисту інформації   
Іноземна мова за фахом (кафедра Англійської мови)
Чисельні методи / Силабус / 
Системи автоматичного контролю і управління   
Проектування ІС у наукоємних технологіях / НМК  
Проектування влаштованих систем та мобільних застосунків / НМК    
Мови прикладного програмування 
Моделювання 3D об’єктів / факультатив (Герасименко В.В.)
Робототехнічні системи / НМК  
Методологія проектування інформаційних систем / НМК
 Алгоритми комп’ютерної фізики / НМК  
Нейронні мережі / НМК  
Інтелектуальні автоматизовані системи наукових досліджень / НМК  
Фізичне виховання (факультатив) (кафедра Фізвих)

4 курс

 

Технологія створення програмних продуктів   / НМК    
Квантові компютери  НМК
Автоматизація управління системами і технологіями 
Комп’ютерна ергономика НМК
Теорія інтелектуальних систем та аналіз даних / НМК
Математичні методи дослідження операцій Силабус / / НМК 
Теорія прийняття рішень / НМК 
Комп’ютерне моделювання стохастичних процесів
Технології захисту інформації
Технології розподілених систем та паралельних обчислень / НМК 
Моделювання систем / НМК
Оптоінформатика / НМК 
Технічні основи створення інформаційних систем для високих технологій  / НМК  
Адміністрування інформаційних систем
Мови прикладного програмування 
Робоча прграма виробничої практики
Практикум з комп’ютерних наук

1 курс (магістерський рівень)

 

Розробка систем штучного інтелекту  / НМК
Глобальні проблеми сучасності (кафедра Українознавства)
Основи патентознавства  / НМК
Математичні методи моделювання, оптимізації та управління процесами / НМК 
Розробка та супровід проблемно-орієнтованих програмних систем / НМК               
Методи оптимального управління складними системами / НМК
Системи моделювання та обробки наукових даних / НМК
Методологія та організація наукових досліджень 
Чинники успішного працевлаштування за фахом                             
Безпека інформаційних систем 
Архітектури та технології розробки мобільних інформаційних систем / факультатив (Радоуцький К.Є.)

2 курс (магістерський рівень)

Науково-дослідна практика
Переддипломна практика
Підготовка магістерської роботи