Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

Історія факультету

Факультет комп’ютерних наук був заснований у Харківському національному університеті 7 вересня 2001 р. у складі трьох кафедр: кафедри штучного інтелекту та інтерактивних систем; кафедри моделювання систем і технологій і кафедри електроніки та управляючих систем.

Заснування факультету комп’ютерних наук в ХНУ було зумовлене бурхливим розвитком комп’ютерної техніки наприкінці XX століття і її широким впровадженням практично в усі галузі громадського життя. Поява такого факультету в університеті була, з одного боку, відгуком на зростаючий попит на фахівців – комп’ютерників на ринку праці, а з іншого – елементом впровадження в навчальний процес новітніх комп’ютерних технологій, без яких неможливий сучасний класичний університет.

Факультет комп’ютерних наук створювався силами механіко-математичного і фізико-технічного факультетів університету. Головними натхненниками ідеї заснування факультету комп’ютерних наук були ректор університету проф. B. C. Бакіров, декан фізико-технічного факультету проф. М. О. Азарєнков, доцент кафедри фізичних технологій ФТФ О. Ф. Целуйко, декан механіко-математичного факультету проф. В. О. Золотарьов. Ними були зроблені головні кроки на шляху створення нового факультету.

Першим кроком на шляху створення факультету було відкриття в університеті нового напряму підготовки – «комп’ютерні науки» і спеціальності «інформаційні управляючі системи і технології». Ліцензію на підготовку фахівців у цій сфері за освітнім рівнем «спеціаліст» університет отримав на засідання Державної акредитаційної комісії України у грудні 1999 року. Ліцензійний обсяг підготовки становив на початку 30 осіб на рік. Підготовка за напрямом «комп’ютерні науки» спочатку велась на механіко-математичному факультеті.

 

М. Г. Стєрвоєдов          В. О. Міщенко (2003 р.)

Велику роботу з підготовки робочих матеріалів для впровадження нової спеціальності провели доцент кафедри фізичних технологій фізико-технічного факультету О. Ф. Целуйко, доцент кафедри математичних методів забезпечення ЕОМ механіко-математичного факультету В. О. Міщенко, доцент кафедри експериментальної ядерної фізики фізико-технічного факультету М. Г. Стєрвоєдов.

Основою для впровадження спеціальності «інформаційні управляючі системи і технології» послужили попередні здобутки механіко-математичного і фізико-технічного факультетів університету в підготовці фахівців для ракетно-космічної і атомно-ядерної галузей. Слід зазначити, що саме в цих галузях передусім проходило впровадження новітніх комп’ютерних систем, як у колишньому Радянському Союзі, так і за кордоном, оскільки і коло відповідних завдань і відповідне фінансування були притаманні саме цим галузям. Тому, незважаючи на свою молодість, факультет комп’ютерних наук фактично спирався на майже піввіковий досвід своїх засновників.

Відома математична школа механіко-математичного факультету дала новому напряму підготовки студентів фундаментальні основи теорії інформації, знання в галузі програмування мовами різного рівня, розробки програмних продуктів та складних динамічних систем управління.

Розгалужена фізична школа фізико-технічного факультету для цього напряму представила автоматизовані системи управління в галузі атомно-ядерної фізики, досвід у розробках електронних систем обробки інформації і управління, здобутки з моделювання фізичного експерименту в різних галузях фізики, фізичних технологій, особливо у виробництві мікроелектроніки.

Для підготовки фахівців були залучені викладачі механіко-математичного і фізико-технічного факультетів. При цьому органічно поєднувались математична, фізична і технологічна школи університету. Такий симбіоз визначив певну специфіку підготовки фахівців у Харківському національному університеті.

Специфіка полягала в підготовці кадрів для наукоємних технологій, що пов’язані, в першу чергу, з атомно-ядерною та радіаційною фізикою, фізикою плазми та радіаційним матеріалознавством, а також з комп’ютерним управлінням складними інформаційними системами. Крім того, підготовка фахівців давала їм можливість виконувати роботи з розробки і експлуатації сучасних інформаційних мереж, комп’ютерних систем у галузі медичної фізики і екологічного моніторингу, а також пов’язаних із сучасними фізичними методиками.

Другим кроком на шляху заснування факультету комп’ютерних наук було створення в 2000 р. відділення комп’ютерних наук у складі двох кафедр: кафедри штучного інтелекту та інтерактивних систем і кафедри моделювання систем і технологій, а також лабораторії комп’ютерних засобів навчання.

О. Ф. Целуйко М. О. Азарєнков (2004 р.)

В. М. Куклін (2004 р.)

В. Т. Лазурик (2004 р.)

 

 

 

 

 

 

 

У вересні 2000 року в Харківському національному університеті був створений Інститут високих технологій, до якого увійшли фізико-технічний факультет і відділення комп’ютерних наук. Директором Інституту високих технологій став професор М. О. Азарєнков, завідувачем відділення комп’ютерних наук – доцент О. Ф. Целуйко. Кафедру штучного інтелекту та інтерактивних систем очолив доктор фіз.-мат. наук, професор В. М. Куклін, кафедру моделювання систем і технологій – доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник В. Т. Лазурик. Створення Інституту високих технологій і відділення комп’ютерних наук дозволило досить органічно здійснювати становлення нового напряму підготовки в університеті.

М. Г. Стєрвоєдов (2004 р.)

Поступове збільшення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази відділення комп’ютерних наук заклало основу для створення в 2001 р. в межах Інституту високих технологій нової кафедри електроніки і управляючих систем та лабораторії контрольно-вимірювальної техніки. Ця подія стала третім кроком на шляху становлення факультету комп’ютерних наук. Кафедру електроніки і управляючих систем очолив кандидат технічних наук, доцент М. Г. Стєрвоєдов. Поява третьої кафедри дала змогу перетворити відділення комп’ютерних наук на факультет.

 

 

О. Ф. Целуйко (2005 р.)

В. О. Міщенко (2003 р.)

7 вересня 2001 року наказом ректора ХНУ був створений факультет комп’ютерних наук. Деканом факультету був призначений кандидат фіз.-мат. наук, доцент О. Ф. Целуйко, заступником декана – кандидат фіз.-мат. наук, доцент В. О. Міщенко. Територіально факультет був розташований у корпусі Інституту високих технологій, селище П‘ятихатки.

Для підготовки фахівців з фундаментальних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін крім 3 кафедр факультету комп’ютерних наук були залучені 6 кафедр фізико-технічного і 7 кафедр механіко-математичному факультетів, що органічно поєднувало фізичну і математичну школи університету.

В період з 2001 по 2005 роки силами співробітників факультету та інституту при широкій підтримці ректорату на площах Інституту високих технологій були створені: 3 комп’ютерних класи на 40 персональних робочих місць, які були об’єднані в спільну локальну мережу з виходом до Internet; нова лабораторія контрольно-вимірювальної та управляючої техніки на 12 робочих місць для відпрацьовування навичок сполучення комп’ютерних систем з електрофізичними елементами реального фізичного обладнання; унікальний цикл лабораторних робіт з курсу “Електронні методи атомно-ядерної фізики” для вивчення магістрально-модульних систем автоматизації наукових досліджень і виробничих процесів; практикуми по вивченню схемотехніки ЕОМ і мікропроцесорів на основі оригінальних лабораторних макетів власної розробки з використанням найсучаснішої елементної бази; макети “RISC-Мікроконтролерів” і “CISC-Мікроконтролерів” для проведення комплексних лабораторних робіт з вивчення мікропроцесорів і мікроконтролерів найпоширеніших систем Гарвардської та Фон-Неймановскої архітектури.

Перші комп’ютерні класи факультету (2001 – 2005 р.)

У ці роки факультет розпочинає та поступово нарощує темпи проведення науково-дослідних робіт. Тематику робіт на той період було направлено на розробку та створення систем і окремих пристроїв на основі мікропроцесорної техніки для управління і обробки інформації, на розробку програмного забезпечення для моделювання процесів у галузі наукоємних технологій. За підтримкою фонду фундаментальних досліджень ХНУ виконуються НДР за темами «Дослідження синтезу нанокомпозитних матеріалів в автоматизованих потужнострумових вакуумно-плазмових системах», «Розробка та створення мікропроцесорної багатоканальної термопарно-іонізаційної вакуумметричної автоматизованої системи». До виконання цих тем широко залучаються як співробітники кафедр ФКН, ФТФ, ММФ, так і студенти факультету комп’ютерних наук.

У 2003 році факультет комп’ютерних наук разом з механіко-математичним факультетом бере активну участь у підготовці нового Вісника університету “Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління”. Головний редактор професор М. О. Азарєнков, відповідальний секретар доцент В. О. Міщенко.

М. Г. Стєрвоєдов          О. Ф. Целуйко                Д. В. Зінов’єв (2004 р.)

І. О. Гірка (2005 р.)

З передачею 2005 року будівлі Харківського військового університету на майдані Свободи 6 до Харківського національного університету розпочався новий етап розвитку факультету комп’ютерних наук. Враховуючи перспективи розвитку факультету та швидко зростаючі потреби у фахівцях за напрямом комп’ютерні науки, ректорат виділив факультету приміщення на п’ятому поверсі правого крила корпусу на м. Свободи 6, який дістав назву Північного корпусу університету. З цього року факультет почав поступово освоювати навчальні, лабораторні та адміністративні приміщення у новому корпусі. Велику організаційну роботу, роботу по корегуванню навчальних планів і підготовці нових приміщень до навчального процесу провели директор Інституту високих технологій професор І. О. Гірка, декан факультету доцент О. Ф. Целуйко, заступник декана ст. викладач Д. В. Зінов’єв.

С. І. Шматков  (2006 р.)

Участь фахівців університету у розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій, комп’ютерної та мережевої техніки обумовила відкриття в університеті нових напрямів підготовки і нових спеціальностей. Згідно рішення Вченої ради університету від 30 вересня 2005 року на факультеті була створена четверта кафедра «Теоретичної та прикладної системотехніки», яка з вересня 2006 року почала підготовку фахівців з напряму «Комп’ютерізовані системи, автоматика і управління» (на теперішній час – «Системна інженерія») та спеціальності «Комп’ютерізовані системи управління та автоматика». Завідуючим кафедрою було призначено кандидата технічних наук, доцента Шматкова С. І.. Основою кафедри став кадровий, навчальний, науковий та методичний потенціал колишнього Харківського військового університету.

З травня 2006 року на кафедрі моделювання систем і технологій почав працювати кандидат технічних наук, професор, заслужений винахідник України, почесний радист СРСР Сорока Л. С., який у цьому ж році захистив першу на факультеті докторську дисертацію.

Л. С. Сорока (2006 р.)

У грудні 2006 року доцент О. Ф. Целуйко склав з себе обов’язки декана факультету комп’ютерних наук у зв’язку з закінченням терміну дії контракту. Вчена рада Інституту високих технологій високо оцінила та висловила подяку О. Ф. Целуйкі за плідну роботу з створення та розвитку факультету. На посаду декана рішенням Вченої ради Інституту високих технологій був висунутий доктор технічних наук, професор Сорока Л. С.

Період з початку 2007 до кінця 2008 року став визначальним для подальшого розвитку факультету комп’ютерних наук. З січня 2007 р. деканат факультету відокремився від деканату Інституту високих технологій і був переведений у Північний корпус. Було завершене формування керівного складу деканату факультету. На посаду заступника декана з навчально-методичної роботи було призначено доцента, кандидата біологічних наук Васильєву Л. В. Посаду заступника декана з наукової роботи зайняв кандидат технічних наук, доцент Шматков С. І. На посаді заступника декана з навчально-виховної роботи продовжив працювати старший викладач Зінов’єв Д. В. У квітні 2007 року наказом ректора був затверджений склад Вченої ради факультету комп’ютерних наук у кількості 9 осіб. Все це обумовило практично повне переміщення лекційних та практичних занять з П’ятихаток на майдан Свободи 6.

З 2006 року почали активно працювати органи студентського самоврядування факультету, як самостійні організації. Започатковані профспілкова організація студентів, студентська рада, студентське наукове товариство. На факультеті були закладені перші традиції – святкування Дню ФКН, Нового року, 8 березня, чемпіонат з міні-футболу. У складі спортивних команд Інституту високих технологій студенти неодноразово займали призові місця на університетських чемпіонатах з баскетболу, волейболу, тенісу, шахів.

                         Студентське життя на факультеті

У 2007 році в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна завдяки наполегливій роботі деканів, професорського складу факультету комп’ютерних наук і механіко-математичного факультету була створена і почала роботу спеціалізована Вченої рада з спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Головою Ради було призначено доктора технічних наук, професора Сороку Л. С., вченим секретарем – доцента Шматкова С. І. До складу спеціалізованої Вченої ради від факультету увійшли доктор фіз.-мат. наук Лазурик В. Т., доктор технічних наук Доля Г. М., канд. технічних наук Руккас К. М.

У вересні 2007 року була реалізована ідея з створення на базі факультету Центру інформаційних технологій. Центр розпочав роботу з надання студентам додаткових освітніх послуг по вивченню найсучасніших дисциплін, прикладних програм, інформаційних та мережевих технологій. При центрі був організований Інтернет-клуб, який надає можливість доступу до світових електронних ресурсів всім бажаючим. Директором Центру інформаційних технологій призначений доцент Шматков С. І.

В ці роки факультет значно поповнив свою матеріально-технічну базу. З корпусу Інституту високих технологій у відремонтовані приміщення були переведені 2 комп’ютерних класи на 20 робочих місць. Створені і оснащені ще 2 сучасних класи на 18 і 12 персональних комп’ютерів, зроблена локальна комп’ютерна мережа факультету, відремонтовані великі лекційні аудиторії, майже в усіх навчальних приміщеннях замінені меблі. На всіх кафедрах організовані викладацькі і аспірантські кімнати. Оновлені і постійно поповнюється лабораторні практикуми з багатьох дисциплін. Завдяки ініціативі завідуючого кафедрою моделювання систем і технологій доктора фіз.-мат. наук Лазурика В. Т. був зроблений і обладнаний сучасною комп’ютерною технікою клас «Кластерних технологій», який став базою для студентів старших курсів при виконанні науково-дослідних і дипломних робіт.

                            Комп’ютерні класи факультету (2005 – 2009 р.)

С. Г. Рассомахін (2013 р.)

Велика робота була проведена з розширення напрямів підготовки фахівців за новими спеціальностями. Результатом цієї роботи було створення на факультеті у грудні 2008 року п’ятої кафедри «Безпеки інформаційних системі технологій». Обов’язки завідувача кафедри виконував професор Сорока Л. С. Створення кафедри дало змогу у лютому 2009 року ліцензувати в університеті новий напрям підготовки – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». З вересня 2009 навчального року кафедра почала підготовку студентів за спеціальністю «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». З жовтня 2013 року завідувачем кафедри став доктор технічних наук, доцент Рассомахін С. Г. 

Ліцензія на підготовку фахівців за відповідними напрямами факультету була збільшена з 30 осіб (2001 р.) до 250 осіб (2022 р.) Загальна кількість студентів понад 1000 осіб.