Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

 

Кафедра створена у 2005 р. і входить до складу факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор, Академік АНПРЕ

Шматков Сергій Ігорович

Кафедра є випускаючою за спеціальностями – 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та – 123 «Комп’ютерна інженерія».

Термін навчання бакалавра – 4 роки

Термін навчання магістра – 1,5 роки

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» бакалаврського рівня вищої освіти вперше в університеті була ліцензована у 2005 році.

Ціллю спеціальності є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення та експлуатації систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Особливість навчання визначається особливостями об’єкту навчання і особливостями підготовки спеціалістів у Каразінському університеті, як в багатопрофільному класичному університеті. У якості об’єкту навчання розглядається технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення засобів автоматизації складними наукоємними системами, такими як установки для синтезу наноструктурних матеріалів, кіберфізичних систем, складними системами обробки наукових даних, тощо.

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» магістерського рівня (спеціалізація «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика») – ліцензія на провадження освітньої діяльності була отримана у 2010 році.

Ціллю спеціальності є підготовка фахівців магістерського рівня вищої світи, здатних самостійно розв’язувати комплексні проблеми, складні професійні завдання в сфері автоматизації управління складними наукоємними комп’ютеризованими системами, що дозволить успішно здійснювати розробку, впровадження і дослідження комп’ютеризованих систем, які використовуються при проведенні наукових досліджень та впровадженні їх результатів у різних галузях людської діяльності.

Об’єктом навчання є СУ складними наукоємними комп’ютеризованими системами, які використовуються при проведенні наукових досліджень та впровадженні їх результатів у різних галузях людської діяльності. Вони відрізняються від інших унікальністю, складністю алгоритмів управління та обробки інформації, великими обсягами інформації, невизначеністю умов і вимог при функціонуванні. Це безпосередньо пливає на особливості підготовки фахівців і, в першу чергу, стосується підвищення рівня фундаментальної підготовки галузі системного аналізу, машинного навчання, штучного інтелекту. Багато уваги приділяється сучасним та перспективним методам автоматизації, пов’язаних із кіберфізичними системами, робототехнікою, інтернетом речей, паралельними обчисленнями, технологіями управління проєктами.

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» бакалаврського рівня вищої освіти вперше в університеті була розроблена у 2014 році.

Ціллю спеціальності є підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, що здатні самостійно використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії.

Для досягнення цілі забезпечується набуття спеціальних компетентностей, таких, як опис роботи програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем та мереж, їх компонентів шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; проектування, впровадження, експлуатація, адміністрування комп’ютерних систем та мереж різного призначення: використання новітніх технологій при розробці та модернізації комп’ютерних систем і мереж; використання сучасних методів і мов програмування для розробки алгоритмічного та програмного забезпечення.

Особливість ОП визначається особливостями підготовки фахівців в ХНУ, як в багатопрофільному класичному університеті. Це стосується підвищеного рівня гуманітарної та фундаментальної підготовки, яку проводять провідні НПП спеціалізованих факультетів університету. Такий підхід дозволяє досягти більш глибоких результатів навчання для наукоємних технологій, які використовуються у сучасних комп’ютерних системах і мережах

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» магістерського рівня (спеціалізація «Комп’ютерна інженерія») вперше в університеті була розроблена у 2019 році.

Ціллю спеціальності є підготовка кваліфікованих фахівців, здатних самостійно розв’язувати комплексні проблеми в сфері комп’ютерної інженерії, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Навчання має прикладний характер, орієнтується на сучасні науково-технічні дослідження в галузі комп’ютерної інженерії.

Спеціальність в рамках університетських підписаних угод щодо європейської науково-освітньої інтеграції надає змогу майбутнім магістрам продовжувати освіту за кордоном та забезпечує академічну мобільність учасників освітнього процесу як в межах України так і за кордоном.

Особливість спеціальності полягає в тому, що вона відповідає стандартній освітній програмі підготовки магістрів у більшості університетів світу Master of Science (MS) programming Computer Engineering та враховує особливості національних стандартів та вимог, а також визначається особливостями підготовки фахівців в ХНУ, як в багатопрофільному класичному університеті.

Фундаментальна підготовка студентів ведеться кваліфікованими викладачами (докторами і кандидатами наук) факультету комп’ютерних наук, механіко-математичного, фізико-технічного та інших факультетів університету, а також провідними фахівцями інших науково-виробничих організацій і ВУЗів Харкова.

Спеціальна підготовка здійснюється на кафедрі теоретичної та прикладної системотехніки.