Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

 

      Кафедра моделювання систем і технологій була сформована наприкінці 1999 року на базі професорсько-викладацьких кадрів механіко-математичного і фізико-технічного факультетів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, завідувачем кафедри був призначений доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник В.Т. Лазурик.  У вересні 2001 року саме на базі цієї кафедри було організовано факультет комп’ютерних наук, деканом якого наразі є доктор фізико-математичних наук, професор В.Т. Лазурик.

           На теперішній час на кафедрі працюють 4 професорів та докторів наук, 6 доцентів і кандидатів наук, 9 старших викладачів та 1 викладач.   Завідувач кафедри — доктор технічних наук, професор М. В. Ткачук.

      Кафедра  здійснює підготовку студентів кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології, а також аспірантів (PhD) за цією спеціальністю.

     Основні навчальні дисципліни кафедри: фізика, вища математика, алгоритмізація та об’єктно-орієнтоване програмування; організація баз даних і знань; технологія розробки програмних продуктів; інтелектуальний аналіз даних; комп’ютерне моделювання стохастичних процесів; системи штучного інтелекту, теорія прийняття рішень та методи оптимізації складних систем; розробка та супровід проблемно-орієнтованих програмних систем.

     Наукова діяльність викладачів та студентів кафедри сконцентрована у таких напрямках як розробка та дослідження нових моделей, методів і програмних засобів для створення  інтелектуальних інформаційних систем і технологій;  розробка, реалізація, тестування та реінжиніринг складних програмних продуктів і комп’ютерних систем для  високотехнологічних (high-tech) галузей науки та промисловості, зокрема, у ядерних технологіях, мікроелектроніці, медицині, біотехнологіях, смарт-системах контролю та управління складними системами; розробка Web-базованих та мобільних інформаційних управляючих систем і технологій.

     Після завершення програм за рівнем «бакалавр» та «магістр» випускники кафедри моделювання систем і технологій можуть працювати за такими видами професійної діяльності як: розробник  програмного забезпечення (software developer), системний архітектор (system architect), керівник групи розробників програмного забезпечення (software team leader), керівник ІТ-проектів (IT-project manager), архітектор баз даних (database architect), фахівець з аналітики даних (data analyst), фахівець з якості програмного забезпечення (QA manager), розробник комп’ютерних ігор (computer games developer) та інші.